Tarihin, Sanatın ve Do?anın Bulu?tu?u Yer: İZNİK

Bursa'nın 86 kilometre kuzeydo?usunda yer alan İznik İlçesi, aynı adla anılan gölün do?u kıyısında kurulmu?tur. ?evresi zeytinlik, ba? ve bahçelerle çevrili olan İznik'in etrafı yakla?ık 5 kilometre uzunlu?undaki surlarla çevrilmi?tir. İlk ça?da kurulan kentin ızgara planı aynen korunmaktadır. İznik sadece Bursa civarının de?il bütün Marmara bölgesinin en önemli tarihi ve turistik yörelerindendir.

Roma, Bizans ve Erken Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser, tarihsel kent dokusu içinde bugün de ya?amaktadır. İznik Hristiyanlık dünyasının önemli olaylarına sahne olmu?tur. Senato Sarayında 325 yılında I. Konsil, 787 yılında İznik Ayasofya Kilisesi'nde 7. Konsil toplantıları yapılmı?tır. 1331 yılında Osmanlı egemenli?ine giren İznik, gerçek ününü XIV ve XVI. yüzyıl arası en parlak ça?ını ya?adı?ı çinicili?i ile yapmı?tır. Bugün bütün dünya müzeleri İznik ?inilerini en kıymetli eser olarak ziyaretçilerine sunmaktadırlar.

İznik'te Roma döneminden kalma kent surları ve anıtsal Lefke ve İstanbul Kapıları, Tiyatro'su, Be?ta? anıtı, Bizans döneminden kalma Ayasofya ve di?er kilise kalıntıları, Hipoje mezar odası, Osmanlı döneminden kalan Ye?il Cami ile çekici bir turistik merkez olmu?tur. İznik ?inilerinin ünü bugün yerli atölyelerindeki sanatkarlarca sürdürülmektedir.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Odalarımız | Fiyatlarımız | Pastanemiz | İznik Hakkında | Konuk Defteri | İleti?im